ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์หนองตาคงพิทยาคารรร.เทศบาลขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) เทศบาลเมืองขลุง
2นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลเบญจมานุสรณ์ลาออกจากราชการ 
3นางสาวเบ็ญจวรรณ โรจน์พานิชมัธยมท่าแคลงลาออกจากราชการ 
4นายอภิวัชร์ หาญปราบเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีลาออกจากราชการ 
5นางสาววิริยา ศิริวาลย์แก่งหางแมวพิทยาคารลาออกจากราชการ 
6นายธนรัตน์ ลำพันธ์เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"ถึงแก่กรรม 
7นายอดิศักดิ์ สิงหามาตย์สอยดาววิทยาวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด