ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวมะลิ ผดุงสมบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2นายเจษฎา ศรพลธรรม์บ่อไร่วิทยาคมโนนราษีวิทยา สพม.26