ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสาวิตรี วงษ์สวรรค์เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"ประจวบวิทยาลัย สพม.10
2นายจักรกฤษณ์ บุญมาลาประณีตวิทยาคมบ้านหนองแคน สพป.ยโสธร เขต 2
3นางสาวจันทิมา สุขะเกาะกูดวิทยาคมบ้านสระใหญ่ สพป.ตราด
4นางสมฤทัย ลาภทวีท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"อำนาจเจริญ สพม.29
5นางกสมา ทัฬหชัยกุลเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีลาออกจากราชการ 
6นางลัลธริมา นิยมนาประณีตวิทยาคมเทศบาลท่าโขลง 1 สังกัดกองการศึกษา เทสบาลเมืองท่าโขลง