รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17นายสมศักดิ์ ทองเนียม 039-314402-3 
101บางกะจะนายประเสริฐ ภู่ทรัพย์ 039391241 
102เบญจมานุสรณ์นายเสนอ นวนกระโทก 039325990 
103ศรียานุสรณ์นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล 039311225 
104ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์ 039431341 
105มัธยมวัดเขาสุกิมนายชานนท์ ปานเดชา 039325161 
106ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์นายปรัชญ์ รอดระหงษ์ 039395260 
107สะพานเลือกวิทยาคมนายจรุณ ประสงค์ดี 039317004 
108แก่งหางแมวพิทยาคารนายสมพงษ์ เปรมปิยศรี 039308109 
109นายายอามพิทยาคมว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี 039371298 
110เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีนายสุวรรณ ทวีผล 039311170 
111มัธยมท่าแคลงนายวีระ คงกระจ่าง   
201ขลุงรัชดาภิเษกนายวัชรินทร์ ประคองศรี 039441789 
202ตกพรมวิทยาคารนายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ 039320237 
203บ่อวิทยาคารนายอรรถพล วงศ์บุปผา 039368273 
204เครือหวายวิทยาคมนางสาวอัจฉรา สาหุทัศ 039317006 
205โป่งน้ำร้อนวิทยาคมนายทองขาน บุญลา 039447020 
206หนองตาคงพิทยาคารว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม 039326300 
207มะขามสรรเสริญนายสุพร พงศ์วิฑูรย์ 039389025 
208แหลมสิงห์วิทยาคมนางสาวมะลิ บุญคู่ 039397015 
209ทุ่งขนานวิทยานางสาวกรกนก ดาศรี 039326806 
210สอยดาววิทยานายวัชรลักษณ์ ตากใบ 039381414 
211คิชฌกูฏวิทยานางสาวกมลวรรณ อนันต์ 039309099 
212คลองพลูวิทยานางสาวสายพิณ พิมล 039327683 
301เขาน้อยวิทยาคมนายประธาน ทวีผล 039521026 
302คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์นางสาวธิดา เมฆวะทัต 039517009 
303ตราดสรรเสริญวิทยาคมนายประวิทย์ นิยมนา 039511251 
305สตรีประเสริฐศิลป์นางสุภาวดี อายุเจริญ 039511209 
307อ่าวใหญ่พิทยาคารนางสาวเบญจณี บุญอบ 039543417 
308คลองใหญ่วิทยาคมนายสำเนา บุญมาก 039581192 
309เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"นายพรชัย คำรพ 039599505 
310ประณีตวิทยาคมนายคมสัน ณ รังษี 039570016 
311สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายถนอม ทินกระโทก 039511644 
312บ่อไร่วิทยาคมนางสุเอช สัมโย 039591043 
313หนองบอนวิทยาคมนางสุกัญญา กูลนรา 039545333 
314แหลมงอบวิทยาคมนายมานพ บุญสมพงษ์ 039597020 
315เกาะกูดวิทยาคมนางสาวสิริมา ใจเที่ยง 039525754 
316เนินทรายวิทยาคมนายรักพงศ์ จุลเจริญ   
317เกาะช้างวิทยาคม