รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดนายประธาน ทวีผล 039-314402-3 
101บางกะจะนายณัฐภัสสร์ โภคพิพัฒน์ 039391241 
102เบญจมานุสรณ์ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม 039325990 
103ศรียานุสรณ์นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี 039311225 
104ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"นางสาวกรกนก ดาศรี 039431341 
105มัธยมวัดเขาสุกิม  039325161 
106ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์นายพงศกร ครองศิริ 039395260 
107สะพานเลือกวิทยาคม  039317004 
108แก่งหางแมวพิทยาคารนางสาวอัจฉรา สาหุทัศ 039308109 
109นายายอามพิทยาคมนางสาวสายพิณ พิมล 039371298 
110เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี 039311170 
111มัธยมท่าแคลง    
201ขลุงรัชดาภิเษกนายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ 039441789 
202ตกพรมวิทยาคารนายพงศ์พันธ์ เจริญผล 039320237 
203บ่อวิทยาคาร  039368273 
204เครือหวายวิทยาคมนางดวงพร ตากใบ 039317006 
205โป่งน้ำร้อนวิทยาคมนายสุพร พงศ์วิฑูรย์ 039447020 
206หนองตาคงพิทยาคารนายชานนท์ ปานเดชา 039326300 
207มะขามสรรเสริญนางสาวณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม 039389025 
208แหลมสิงห์วิทยาคมนางสาวมะลิ บุญคู่ 039397015 
209ทุ่งขนานวิทยานายเทพพร อินทร์อ่อน 039326806 
210สอยดาววิทยานางนฤมล กงกุล 039381414 
211คิชฌกูฏวิทยานายสุรเกียรติ งามเลิศ 039309099 
212คลองพลูวิทยา  039327683 
301เขาน้อยวิทยาคมนายพิภพ นาทองลาย 039521026 
302วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)นางสาวธิดา เมฆวะทัต 039517009 
303ตราดสรรเสริญวิทยาคมนางสุกัญญา กูลนรา 039511251 
304ตราษตระการคุณนายสำเนา บุญมาก 039511151 
305สตรีประเสริฐศิลป์นางสุภาวดี อายุเจริญ 039511209 
307อ่าวใหญ่พิทยาคารนายทศพิธ ลุนสะแกวงษ์ 039543417 
308คลองใหญ่วิทยาคมนายคมสัน ณ รังษี 039581192 
309เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"นายพรชัย คำรพ 039599505 
310ประณีตวิทยาคม  039570016 
311สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายถนอม ทินกระโทก 039511644 
312บ่อไร่วิทยาคมนายรักพงศ์ จุลเจริญ 039591043 
313หนองบอนวิทยาคมนายเกรียงศักดิ์ วรวัฒนะ 039545333 
314แหลมงอบวิทยาคมนางสาวธนพร วังเรียง 039597020 
315เกาะกูดวิทยาคม  039525754 
316เนินทรายวิทยาคมนางสาวสิริมา ใจเที่ยง   
317เกาะช้างวิทยาคมนายประสิทธิ์ ดีสมสกุลกาญจน์